روما, إيطاليا

Libera Università Maria Ss. Assunta

نوع الجامعة: جامعة
الوضع: خاصة

الدرجة الأولى - بكالوريوس
الدراسة
العلوم السياسيةلغة المحاضرات الإيطالية
Economia aziendale e bancariaلغة المحاضرات الإيطالية
Educatori dell'infanzia e dell'integrazione socialeلغة المحاضرات الإيطالية
Mediazione Linguistica e Culturaleلغة المحاضرات الإيطالية
Scienze del servizio sociale e del no profitلغة المحاضرات الإيطالية
Scienze della comunicazione, informazione, marketingلغة المحاضرات الإيطالية
Scienze e tecniche psicologicheلغة المحاضرات الإيطالية

دراسات الماجستير الموحدة
الدراسة
القانونلغة المحاضرات الإيطالية
Scienze della formazione primariaلغة المحاضرات الإيطالية

الدرجة الثانية – الماجستير
الدراسة
علم النفسلغة المحاضرات الإيطالية
Comunicazione d’impresa, marketing e nuovi mediaلغة المحاضرات الإيطالية
Economia, management e amministrazione d'aziendaلغة المحاضرات الإيطالية
Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativiلغة المحاضرات الإيطالية
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi socialiلغة المحاضرات الإيطالية
Relazioni internazionaliلغة المحاضرات الإيطالية

كلياتالمزيد »
Giurisprudenza (Palermo)
Giurisprudenza (Roma)
Scienze Economiche, Politiche e delle Lingue moderne
Scienze Umane - Comunicazione, Formazione, Psicologia

Other educational centers
Libera Università Maria Ss. Assuntaباليرمو

La Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) è un'università italiana non statale di ispirazione cattolica, nata nel 1939 come Istituto Superiore di Magistero "Maria Ss. Assunta".
La LUMSA gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare; rilascia titoli che hanno pieno valore legale e sono equipollenti a quelli delle Università statali.

La LUMSA, in particolare

  • contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica e all'approfondimento degli studi, per il bene comune
  • fornisce ai giovani una qualificata formazione culturale e civile per prepararli a un inserimento consapevole nel mondo del lavoro e delle professioni e all'assunzione di responsabilità nella società
  • favorisce l'aggiornamento e la formazione continua degli adulti
  • aiuta i bisognosi e i meritevoli nello studio e nella ricerca
  • garantisce, nel rispetto della propria identità e dei principi costituzionali, parità e pari opportunità tra uomini e donne; rifiuta ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta e si impegna a contrastare ogni forma di violenza morale e psichica; adotta e promuove le misure necessarie ad assicurare il benessere organizzativo negli ambienti di lavoro.
موقع الجامعة الإلكتروني : www.lumsa.it

الخريطة

Privacy Policy