صوفيا, بلغاريا

Химикотехнологичен и металургичен университет

نوع الجامعة: جامعة
الوضع: للدولة

الدرجة الأولى - بكالوريوس
الدراسة
Автоматика и информационни технологииلغة المحاضرات البلغارية
Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварииلغة المحاضرات البلغارية
Биоенергийни технологии и биопродуктиلغة المحاضرات البلغارية
Биотехнологииلغة المحاضرات البلغارية
Електрохимични технологии и защита от корозияلغة المحاضرات البلغارية
Енергийна и екологична ефективност в металургиятаلغة المحاضرات البلغارية
Индустриален мениджмънтلغة المحاضرات البلغارية
Инженерна екология и опазване на околната средаلغة المحاضرات البلغارية
Материалознание-материали на метална основаلغة المحاضرات البلغارية
Материалознание-полимерни материалиلغة المحاضرات البلغارية
Материалознание-полупроводникови материалиلغة المحاضرات البلغارية
Материалознание-силикатни материалиلغة المحاضرات البلغارية
Металургияلغة المحاضرات البلغارية
Металургия и мениджмънтلغة المحاضرات البلغارية
Неорганични химични технологииلغة المحاضرات البلغارية
Полимерно инженерствоلغة المحاضرات البلغارية
Природни и алтернативни гориваلغة المحاضرات البلغارية
Технологичен дизайн на текстила и кожитеلغة المحاضرات البلغارية
Технология на полиграфиятаلغة المحاضرات البلغارية
Технология на стъклото, керамиката и свързващите веществаلغة المحاضرات البلغارية
Фин органичен синтезلغة المحاضرات البلغارية
Химично и биохимично инженерствоلغة المحاضرات البلغارية
Химично инженерствоلغة المحاضرات البلغارية
Целулоза, хартия и опаковкиلغة المحاضرات البلغارية
Металургияلغة المحاضرات الإنجليزية

الدرجة الثانية – الماجستير
الدراسة
Polymer Engineeringلغة المحاضرات البلغارية
Автоматизация и ITلغة المحاضرات البلغارية
Безопасност на производствоلغة المحاضرات البلغارية
Бизнес администрацияلغة المحاضرات البلغارية
Биогориватаلغة المحاضرات البلغارية
Биотехнологииلغة المحاضرات البلغارية
Водородни технологииلغة المحاضرات البلغارية
Екология и опазване на околната средаلغة المحاضرات البلغارية
Електрохимия и защита от корозияلغة المحاضرات البلغارية
Енергийна ефективност и опазване на околната среда в металургиятаلغة المحاضرات البلغارية
Изделия от стъкло, керамика и свързващи съединенияلغة المحاضرات البلغارية
Индустриален мениджмънтلغة المحاضرات البلغارية
Индустриална химияلغة المحاضرات البلغارية
Информационни технологииلغة المحاضرات البلغارية
Кожа и кожени изделияلغة المحاضرات البلغارية
Материали на метална основа (метални материали)لغة المحاضرات البلغارية
Материалознание и технология на Инженеринг на английскиلغة المحاضرات البلغارية
Метали Science и термообработка на металиلغة المحاضرات البلغارية
Метрологияلغة المحاضرات البلغارية
Нанотехнологии и наноматериалиلغة المحاضرات البلغارية
Неорганични веществаلغة المحاضرات البلغارية
Опазване на околната среда и устойчиво развитиеلغة المحاضرات البلغارية
Пластична деформация за обработка на металلغة المحاضرات البلغارية
Полиграфияلغة المحاضرات البلغارية
Полимерни материалиلغة المحاضرات البلغارية
Полупроводникови материали и технологииلغة المحاضرات البلغارية
Природни и синтетични гориваلغة المحاضرات البلغارية
Силикатни материалиلغة المحاضرات البلغارية
Системи и съоръжения за опазване на околната среда в металургиятаلغة المحاضرات البلغارية
Текстилна химияلغة المحاضرات البلغارية
Управление на качествотоلغة المحاضرات البلغارية
Фин органичен синтезلغة المحاضرات البلغارية
Химични технологии в енергетикатаلغة المحاضرات البلغارية
Цветна металургияلغة المحاضرات البلغارية
Цветната металургия и сплавиلغة المحاضرات البلغارية
Целулоза, хартия и опаковкиلغة المحاضرات البلغارية
Chemical Engineeringلغة المحاضرات الفرنسية
Material Scienceلغة المحاضرات الفرنسية
Химично и биохимично инженерствоلغة المحاضرات الفرنسية

دراسات الدكتوراه المزيد »
Automation, Компютърни и системи за управление لغة المحاضرات البلغارية
Bioorganic химия и химия phisiologicaly активни compaunds لغة المحاضرات البلغارية
Chemical لغة المحاضرات البلغارية
Mechanics لغة المحاضرات البلغارية
Technology горското стопанство, производството на дървесина, целулозно-хартиената промишленост لغة المحاضرات البلغارية
Други технически науки لغة المحاضرات البلغارية
Екология и околна среда لغة المحاضرات البلغارية
Икономика, организация и управление لغة المحاضرات البلغارية
инженерни науки لغة المحاضرات البلغارية
математика لغة المحاضرات البلغارية
Металургия (всички посоки) لغة المحاضرات البلغارية
Педагогика لغة المحاضرات البلغارية
Технология на потребителски стоки لغة المحاضرات البلغارية
Физика لغة المحاضرات البلغارية

Химикотехнологичният и металургичен университет - София /ХТМУ/ е държавно висше училище, което има акредитация с максимална оценка в България и акредитирани специалности от Европейската федерация на националните асоциации на инженерите /FEANI/.

ХТМУ осъществява дейността си на принципа на академичната автономия съгласно Закона за висшето образование и вътрешната нормативна уредба, които са база за прилагане на приоритетите на европейското пространство за висше образование. Университетът обучава над 4000 студенти ежегодно в трите квалификационни образователни степени бакалавър, магистър и доктор в редовна и задочна форма. Издава на завършилите инженери европейско дипломно приложение, както и съвместни дипломи с техническите университети Хамбург - Харбург и Ото фон Герике в Германия и с Московския държавен университет по печата. По някои специалности се преподава съответно на немски, френски и английски език. Университетът поддържа дългосрочно сътрудничество с много чуждестранни университети по съвместни проекти, учебни програми и обмен на студенти и преподаватели.

موقع الجامعة الإلكتروني : www.uctm.acad.bg

الخريطة

Privacy Policy