صوفيا, بلغاريا

Технически университет - София

نوع الجامعة: تقنية
الوضع: للدولة

الاتصال:

София 1000, бул."Кл. Охридски" 8
България
tel. +359 2 965-2844

الدرجة الأولى - بكالوريوس
الدراسة
Авиационна техника и технологииلغة المحاضرات البلغارية
Автоматика и информационни технологииلغة المحاضرات البلغارية
Автоматика, информационна и управляваща техникаلغة المحاضرات البلغارية
Електроенергетика и електрообзавежданеلغة المحاضرات البلغارية
Електроникаلغة المحاضرات البلغارية
Електротехникаلغة المحاضرات البلغارية
Индустриален мениджмънтلغة المحاضرات البلغارية
Индустриални технологииلغة المحاضرات البلغارية
Индустриално инженерствоلغة المحاضرات البلغارية
Инженерен дизайнلغة المحاضرات البلغارية
Инженерна логистикаلغة المحاضرات البلغارية
Инженерна физикаلغة المحاضرات البلغارية
Компютърни системи и технологииلغة المحاضرات البلغارية
Компютърни технологии в машиностроенетоلغة المحاضرات البلغارية
Компютърно и софтуерно инженерствоلغة المحاضرات البلغارية
Компютърно проектиране и технологии в машиностроенетоلغة المحاضرات البلغارية
Машиностроенеلغة المحاضرات البلغارية
Машиностроене и уредостроенеلغة المحاضرات البلغارية
Машиностроителна техника и технологииلغة المحاضرات البلغارية
Мехатроникаلغة المحاضرات البلغارية
Общо машиностроенеلغة المحاضرات البلغارية
Приложна математикаلغة المحاضرات البلغارية
Проектиране и технологии за облекло и текстилلغة المحاضرات البلغارية
Публична администрацияلغة المحاضرات البلغارية
Стопанско управлениеلغة المحاضرات البلغارية
Текстилна техника и технологииلغة المحاضرات البلغارية
Технология и управление на транспортаلغة المحاضرات البلغارية
Топло- и ядрена енергетикаلغة المحاضرات البلغارية
Топлотехникаلغة المحاضرات البلغارية
Транспортна техника и технологииلغة المحاضرات البلغارية
Хидравлична и пневматична техникаلغة المحاضرات البلغارية
Industrial Engineeringلغة المحاضرات الإنجليزية
Авиационно инженерствоلغة المحاضرات الإنجليزية
Електронно инженерствоلغة المحاضرات الإنجليزية
Електротехникаلغة المحاضرات الإنجليزية
Инженерна логистикаلغة المحاضرات الإنجليزية
Информационни технологии в транспортаلغة المحاضرات الإنجليزية
Компютърни наукиلغة المحاضرات الإنجليزية
Компютърни науки и инженерствلغة المحاضرات الإنجليزية
Мехатронни системиلغة المحاضرات الإنجليزية
Съвременни индустриални технологииلغة المحاضرات الإنجليزية
Телекомуникационно инженерствоلغة المحاضرات الإنجليزية

الدرجة الثانية – الماجستير
الدراسة
Авиационна техника и технологииلغة المحاضرات البلغارية
Автоматика, информационна и управляваща техникаلغة المحاضرات البلغارية
Бизнес информатикаلغة المحاضرات البلغارية
Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източнициلغة المحاضرات البلغارية
Електроенергетика и електрообзавежданеلغة المحاضرات البلغارية
Електроинженерствоلغة المحاضرات البلغارية
Електроникаلغة المحاضرات البلغارية
Електронно управлениеلغة المحاضرات البلغارية
Електротехникаلغة المحاضرات البلغارية
Индустриален мениджмънтلغة المحاضرات البلغارية
Индустриално инженерствоلغة المحاضرات البلغارية
Инженерен дизайнلغة المحاضرات البلغارية
Инженерна екологияلغة المحاضرات البلغارية
Инженерна логистикаلغة المحاضرات البلغارية
Иновативни комуникационни технологии и предприемачествоلغة المحاضرات البلغارية
Информационни технологииلغة المحاضرات البلغارية
Компютърна бизнес-информатикаلغة المحاضرات البلغارية
Компютърни системи и технологииلغة المحاضرات البلغارية
Компютърни технологии в нематериалната сфера (компютърна визуализация и мултимедия)لغة المحاضرات البلغارية
Компютърни технологии и приложно програмиранеلغة المحاضرات البلغارية
Компютърно и софтуерно инженерствоلغة المحاضرات البلغارية
Компютърно проектиране и технологии в машиностроенетоلغة المحاضرات البلغارية
Машиностроенеلغة المحاضرات البلغارية
Машиностроене и уредостроенеلغة المحاضرات البلغارية
Машиностроителна техника и технологииلغة المحاضرات البلغارية
Метрология и измервателна техникаلغة المحاضرات البلغارية
Мехатроникаلغة المحاضرات البلغارية
Общо машиностроенеلغة المحاضرات البلغارية
Приложна математикаلغة المحاضرات البلغارية
Проектиране и технологии за облекло и текстилلغة المحاضرات البلغارية
Проектиране на иновативни инженерни продуктиلغة المحاضرات البلغارية
Публична администрацияلغة المحاضرات البلغارية
Силови електронни системиلغة المحاضرات البلغارية
Стопанско управлениеلغة المحاضرات البلغارية
Текстилна техника и технологииلغة المحاضرات البلغارية
Технология и управление на транспортаلغة المحاضرات البلغارية
Топло- и ядрена енергетикаلغة المحاضرات البلغارية
Топлоенергетикаلغة المحاضرات البلغارية
Топлотехникаلغة المحاضرات البلغارية
Транспортна техника и технологииلغة المحاضرات البلغارية
Управление на ресурси в предприятиятаلغة المحاضرات البلغارية
Хидравлична и пневматична техникаلغة المحاضرات البلغارية
Компютърни наукиلغة المحاضرات الإنجليزية
Компютърни науки и инженерствلغة المحاضرات الإنجليزية
Мехатронни системиلغة المحاضرات الإنجليزية
Успоредно с обучението на български език, се предлага и обучение на редица специалности на немски, английски и френски език, а освен българските студенти в университета се обучават и повече от 1400 чуждестранни студенти. Системата за трансфер на кредити и възможностите, които предлага програмата Еразъм, създават условия студентите да се обучават в редица известни университети, с които ТУ - София активно сътрудничи.
Създадени са условия за богат и пълноценен социален живот. Университетът разполага с модерни учебни корпуси, библиотеки, студентски общежития, студентски столове, спортни комплекси, закрит плувен басейн с олимпийски размери, тенис кортове и зали за спорт, почивни бази на море и планина.
موقع الجامعة الإلكتروني : www.tu-sofia.bg/index.html

الخريطة

Privacy Policy