صوفيا, بلغاريا

Нов български университет

نوع الجامعة: جامعة
الوضع: خاصة

الدرجة الأولى - بكالوريوس
الدراسة
Администрация и управлениеلغة المحاضرات البلغارية
Англицистикаلغة المحاضرات البلغارية
Анимационно киноلغة المحاضرات البلغارية
Антропологияلغة المحاضرات البلغارية
Археологияلغة المحاضرات البلغارية
Бизнес администрацияلغة المحاضرات البلغاريةالدراسة عبر الإنترنت
Биология - обща и приложнаلغة المحاضرات البلغارية
Българистикаلغة المحاضرات البلغارية
Връзки с общественосттаلغة المحاضرات البلغارية
Гражданска и корпоративна сигурностلغة المحاضرات البلغارية
Графичен дизайнلغة المحاضرات البلغارية
Древна балканистика (Тракология)لغة المحاضرات البلغارية
Египтологияلغة المحاضرات البلغارية
Екология и опазване на околната средаلغة المحاضرات البلغاريةالدراسة عبر الإنترنت
Журналистикаلغة المحاضرات البلغارية
Изкуствознание и артмениджмънтلغة المحاضرات البلغارية
Интериорен дизайнلغة المحاضرات البلغارية
Информатикаلغة المحاضرات البلغارية
Информационни технологииلغة المحاضرات البلغارية
Историяلغة المحاضرات البلغارية
Кино и телевизияلغة المحاضرات البلغارية
Книгоиздаване и печатلغة المحاضرات البلغارية
Логопедияلغة المحاضرات البلغارية
Маркетингلغة المحاضرات البلغاريةالدراسة عبر الإنترنت
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорствотоلغة المحاضرات البلغارية
Модаلغة المحاضرات البلغارية
Музикаلغة المحاضرات البلغارية
Счетоводство и одит - ДОلغة المحاضرات البلغاريةالدراسة عبر الإنترنت
Туризъмلغة المحاضرات البلغاريةالدراسة عبر الإنترنت
Финансиلغة المحاضرات البلغاريةالدراسة عبر الإنترنت
Преподавател по чужд езикلغة المحاضرات الألمانيةالدراسة عبر الإنترنت
Преподавател по чужд езикلغة المحاضرات الإنجليزيةالدراسة عبر الإنترنت
Преподавател по чужд езикلغة المحاضرات الروسيةالدراسة عبر الإنترنت

الدرجة الثانية – الماجستير
الدراسة
Анимационна режисураلغة المحاضرات البلغارية
Артистични психо-социални практикиلغة المحاضرات البلغارية
Археологически изследванияلغة المحاضرات البلغارية
АРХИТЕКТУРАلغة المحاضرات البلغارية
Банков мениджмънтلغة المحاضرات البلغاريةالدراسة عبر الإنترنت
Бизнес администрацияلغة المحاضرات البلغاريةالدراسة عبر الإنترنت
Бизнес комуникацииلغة المحاضرات البلغاريةالدراسة عبر الإنترنت
Вградени системиلغة المحاضرات البلغارية
Геотехника и възобновяеми енергийни източнициلغة المحاضرات البلغاريةالدراسة عبر الإنترنت
Графично и пространствено проектиранеلغة المحاضرات البلغارية
Дизайн на електронни издания и уеб сайтовеلغة المحاضرات البلغاريةالدراسة عبر الإنترنت
Дипломация и международни отношенияلغة المحاضرات البلغارية
Древният Египет в Класическата епохаلغة المحاضرات البلغارية
Европейски политики за развитието на транспортаلغة المحاضرات البلغارية
Европейско управлениеلغة المحاضرات البلغارية
Език и публичност. Философски и социологически подходиلغة المحاضرات البلغارية
Екологичен мениджмънтلغة المحاضرات البلغارية
Екология и устойчиво развитиеلغة المحاضرات البلغارية
Живописلغة المحاضرات البلغارية
Журналистикаلغة المحاضرات البلغارية
Изкуството от стъкло и керамика в архитектуратаلغة المحاضرات البلغارية
Илюстриране и графични технологииلغة المحاضرات البلغارية
Информационни системи в здравеопазванетоلغة المحاضرات البلغارية
История, политика и религияلغة المحاضرات البلغارية
Киберсигурностلغة المحاضرات البلغاريةالدراسة عبر الإنترنت
Клинична психология - психоаналитична перспективаلغة المحاضرات البلغارية
Композиция и дирижиранеلغة المحاضرات البلغارية
Културен туризъмلغة المحاضرات البلغاريةالدراسة عبر الإنترنت
Културна и социална антропологияلغة المحاضرات البلغارية
Лингводидактикаلغة المحاضرات البلغارية
Литература, книгоиздаване, медииلغة المحاضرات البلغارية
Международен алтернативен туризъмلغة المحاضرات البلغاريةالدراسة عبر الإنترنت
Международен бизнесلغة المحاضرات البلغارية
Мениджмънт за организационно съвършенствоلغة المحاضرات البلغاريةالدراسة عبر الإنترنت
Мода и бизнес стратегииلغة المحاضرات البلغارية
Музикален театър и танцلغة المحاضرات البلغارية
Музикално изпълнителско майсторствоلغة المحاضرات البلغارية
Музикално продуцентствоلغة المحاضرات البلغارية
Мултимедия и компютърна анимацияلغة المحاضرات البلغارية
Национална и международна сигурностلغة المحاضرات البلغاريةالدراسة عبر الإنترنت
Организационна и социална психологияلغة المحاضرات البلغارية
Писмен и устен преводلغة المحاضرات البلغارية
Плакат и комуникативен дизайнلغة المحاضرات البلغارية
Политически мениджмънт и публични политикиلغة المحاضرات البلغارية
Правоلغة المحاضرات البلغارية
Приложна статистикаلغة المحاضرات البلغارية
Пространствен дизайнلغة المحاضرات البلغارية
Противодействие на престъпността и тероризмаلغة المحاضرات البلغاريةالدراسة عبر الإنترنت
Психология на развитиетоلغة المحاضرات البلغارية
Публичен мениджмънтلغة المحاضرات البلغارية
Регламенти и стандарти в медицинатаلغة المحاضرات البلغارية
Реклама и бранд мениджмънтلغة المحاضرات البلغارية
Рекламен мениджмънт и визуален брандингلغة المحاضرات البلغارية
Рехабилитация при езикова и речева патологияلغة المحاضرات البلغارية
Софтуерни технологии в Интернетلغة المحاضرات البلغارية
Социална работаلغة المحاضرات البلغارية
Сравнително изкуствознаниеلغة المحاضرات البلغارية
Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изтокلغة المحاضرات البلغارية
Стратегическо лидерствоلغة المحاضرات البلغارية
Сценичен дизайн и медииلغة المحاضرات البلغارية
Счетоводство и одитингلغة المحاضرات البلغارية
Творческо писанеلغة المحاضرات البلغارية
Театрално изкуство и обществоلغة المحاضرات البلغارية
Телекомуникацииلغة المحاضرات البلغارية
Тонрежисура и компютърна музикаلغة المحاضرات البلغارية
Тракия и културата на Древния святلغة المحاضرات البلغارية
Управление и развитие на човешките ресурсиلغة المحاضرات البلغارية
Управление на връзки с общественосттаلغة المحاضرات البلغارية
Управление на културните институции (Артмениджмънт)لغة المحاضرات البلغارية
Управление на луксозното хотелиерствоلغة المحاضرات البلغارية
Управление на проекти по информационни технологииلغة المحاضرات البلغارية
Управление на проекти по фондове и програми на ЕСلغة المحاضرات البلغارية
Управление на туризмаلغة المحاضرات البلغاريةالدراسة عبر الإنترنت
Филмово и телевизионно изкуствоلغة المحاضرات البلغارية
Финансиلغة المحاضرات البلغارية
Финансово-счетоводен мениджмънт и застрахованеلغة المحاضرات البلغارية
Фотографско изкуствоلغة المحاضرات البلغارية
Американистика и британистика. Сравнителни изследванияلغة المحاضرات الإنجليزية
Вградени системиلغة المحاضرات الإنجليزية
Когнитивна наукаلغة المحاضرات الإنجليزية
Международни бизнес комуникацииلغة المحاضرات الإنجليزية
Музикално изпълнителско майсторствоلغة المحاضرات الإنجليزية
Стратегическо лидерствоلغة المحاضرات الإنجليزية
Управление и развитие на човешките ресурсиلغة المحاضرات الإنجليزية
Международни отношения и публично управлениеلغة المحاضرات الفرنسية

دراسات الدكتوراه المزيد »
Антропология لغة المحاضرات البلغارية
Археологически анализи и археометрия لغة المحاضرات البلغارية
Бизнес администрация لغة المحاضرات البلغارية
Визуално-пластични изкуства لغة المحاضرات البلغارية
Гражданско и семейно право لغة المحاضرات البلغارية
Дизайн لغة المحاضرات البلغارية
Египтология لغة المحاضرات البلغارية
Изкуствознание и визуални изследвания لغة المحاضرات البلغارية
Информатика لغة المحاضرات البلغارية
История на България от Средновековието до наши дни لغة المحاضرات البلغارية
Кинознание, киноизкуство и телевизия لغة المحاضرات البلغارية
Лингвистика и теория и практика на превода لغة المحاضرات البلغارية
Масови комуникации لغة المحاضرات البلغارية
Мениджмънт на различията и управление (Diversity management and governance) لغة المحاضرات البلغارية
Методика на обучението по съвременни езици لغة المحاضرات البلغارية
Музика لغة المحاضرات البلغارية
Наказателно право لغة المحاضرات البلغارية
Обща психология لغة المحاضرات البلغارية
Политически науки لغة المحاضرات البلغارية
Публична администрация لغة المحاضرات البلغارية
Световно стопанство и международни икономически отношения لغة المحاضرات البلغارية
Семиотика لغة المحاضرات البلغارية
Социология لغة المحاضرات البلغارية
Стратегии и политики на сигурност لغة المحاضرات البلغارية
Театър لغة المحاضرات البلغارية
Телекомуникации - електронни съобщения لغة المحاضرات البلغارية
Теория и история на литературата لغة المحاضرات البلغارية
Философия لغة المحاضرات البلغارية
Финанси لغة المحاضرات البلغارية
The European Mind: Doctoral studies in Semiotics for a knowledge and value based society (SEMKNOW) لغة المحاضرات الإنجليزية

الدراسات العلياالمزيد »
موقع الجامعة الإلكتروني : www.nbu.bg

الخريطة

Privacy Policy