الجامعات في أوروبا

الدولة
المدينة
مجموعة المواضيع 
اللغة 
وضع الجامعة  
بلوفديف, بلغاريا

Пловдивски университет

نوع الجامعة: جامعة
الوضع: للدولة

الاتصال:

24 Tzar Asen str. 4000 Plovdiv
Tel.: (359 32) 629094
Fax: (359 32) 628390

الدرجة الأولى - بكالوريوس
الدراسة
Computer chemistry;لغة المحاضرات البلغارية
Ак­тьор­ство за дра­ма­ти­чен те­а­тър;لغة المحاضرات البلغارية
Ан­глий­ска фи­ло­ло­гия;لغة المحاضرات البلغارية
Анализ и контрол;لغة المحاضرات البلغارية
Ар­хео­ло­гия;لغة المحاضرات البلغارية
Бал­ка­ни­сти­ка;لغة المحاضرات البلغارية
Биз­нес ин­фор­ма­цион­ни тех­но­ло­гии;لغة المحاضرات البلغارية
Бизнес математика;لغة المحاضرات البلغارية
Био­ин­фор­ма­ти­ка;لغة المحاضرات البلغارية
БИО­ЛО­ГИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:لغة المحاضرات البلغارية
Био­ло­гия и опаз­ва­не на окол­на­та сре­да.لغة المحاضرات البلغارية
Био­ло­гия и хи­мия;لغة المحاضرات البلغارية
Био­ло­гия;لغة المحاضرات البلغارية
Биология и английски език;لغة المحاضرات البلغارية
Биология, човешко поведение и здраве;لغة المحاضرات البلغارية
Бъл­гар­ска фи­ло­ло­гия;لغة المحاضرات البلغارية
Бъл­гар­ски език и ан­глий­ски език;لغة المحاضرات البلغارية
Бъл­гар­ски език и ис­пан­ски език;لغة المحاضرات البلغارية
Бъл­гар­ски език и ис­то­рия с културен мениджмънт;لغة المحاضرات البلغارية
Бъл­гар­ски език и ис­то­рия;لغة المحاضرات البلغارية
Бъл­гар­ски език и италиански език;لغة المحاضرات البلغارية
Бъл­гар­ски език и китайски език;لغة المحاضرات البلغارية
Бъл­гар­ски език и но­во­гръ­цки език;لغة المحاضرات البلغارية
Бъл­гар­ски език и ру­ски език;لغة المحاضرات البلغارية
Бъл­гар­ски език и тур­ски език;لغة المحاضرات البلغارية
Български език и иврит;لغة المحاضرات البلغارية
Български език и корейски език;لغة المحاضرات البلغارية
Графичен дизайн с реклама;لغة المحاضرات البلغارية
Джаз и поп из­пъл­ни­тел­ско из­ку­ство (пиано, акордеон, китара, ударни инструменти и пеене);لغة المحاضرات البلغارية
Еко­ло­гия и опаз­ва­не на окол­на­та сре­да;لغة المحاضرات البلغارية
Еко­ло­гия на био­тех­но­ло­гич­ни­те про­из­вод­ства;لغة المحاضرات البلغارية
Екологична химия;لغة المحاضرات البلغارية
Ет­но­ло­гия;لغة المحاضرات البلغارية
Ин­же­нер­на фи­зи­ка (с четири профилиращи модула: медицинска физика; нови материали; полимери и полимерни технологии; лазерни и фотонни технологии);لغة المحاضرات البلغارية
Ин­фор­ма­ти­ка;لغة المحاضرات البلغارية
Ин­фор­ма­цион­на фи­зи­ка и телеко­му­ни­ка­ции;لغة المحاضرات البلغارية
Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт;لغة المحاضرات البلغارية
Ис­то­рия;لغة المحاضرات البلغارية
Ком­пютър­на хи­мия;لغة المحاضرات البلغارية
Консервационна биология и екотуризъмلغة المحاضرات البلغارية
Лин­гви­сти­ка с ин­фор­ма­цион­ни тех­но­ло­гии;لغة المحاضرات البلغارية
Лингвистика с бизнес администрация.لغة المحاضرات البلغارية
Лингвистика с маркетинг;لغة المحاضرات البلغارية
Ма­те­ма­ти­ка и ин­фор­ма­ти­ка.لغة المحاضرات البلغارية
Ма­те­ма­ти­ка;لغة المحاضرات البلغارية
Мак­ро­ико­но­ми­ка;لغة المحاضرات البلغارية
Мар­ке­тинг;لغة المحاضرات البلغارية
Ме­ди­цин­ска био­ло­гия;لغة المحاضرات البلغارية
Ме­ди­цин­ска хи­мия;لغة المحاضرات البلغارية
Меж­ду­на­род­ни ико­но­ми­че­ски от­но­ше­ния;لغة المحاضرات البلغارية
Мо­ле­ку­ляр­на био­ло­гия;لغة المحاضرات البلغارية
Музика;لغة المحاضرات البلغارية
На­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка и чужд език;لغة المحاضرات البلغارية
Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по бит и тех­но­ло­гии.لغة المحاضرات البلغارية
Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по изо­бра­зи­тел­но из­ку­ство;لغة المحاضرات البلغارية
Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по му­зи­ка;لغة المحاضرات البلغارية
Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по фи­зи­че­ско въз­пи­та­ние;لغة المحاضرات البلغارية
Пе­да­го­ги­ка;لغة المحاضرات البلغارية
ПЕ­ДА­ГО­ГИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:لغة المحاضرات البلغارية
По­ли­то­ло­гия.لغة المحاضرات البلغارية
Пра­во.لغة المحاضرات البلغارية
Пре­ду­чи­лищ­на и на­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка;لغة المحاضرات البلغارية
Пре­ду­чи­лищ­на пе­да­го­ги­ка и чужд език;لغة المحاضرات البلغارية
При­лож­на лин­гви­сти­ка;لغة المحاضرات البلغارية
При­лож­на ма­те­ма­ти­ка;لغة المحاضرات البلغارية
Психо­ло­гия;لغة المحاضرات البلغارية
Ру­ска фи­ло­ло­гия;لغة المحاضرات البلغارية
Сла­вян­ска фи­ло­ло­гия – Чеш­ки език, Пол­ски език, Сръб­ски и хърватски eзик;لغة المحاضرات البلغارية
Со­ци­оло­гия и науки за човека;لغة المحاضرات البلغارية
Со­ци­оло­гия на правото, икономиката и иновациите;لغة المحاضرات البلغارية
Со­циал­на пе­да­го­ги­ка;لغة المحاضرات البلغارية
Со­циал­ни дей­но­сти;لغة المحاضرات البلغارية
Софтуерни технологии и дизайн;لغة المحاضرات البلغارية
Социална антропология;لغة المحاضرات البلغارية
Спе­циал­на пе­да­го­ги­ка;لغة المحاضرات البلغارية
Сто­пан­ско упра­вле­ние;لغة المحاضرات البلغارية
Телекомуникации с мениджмънт;لغة المحاضرات البلغارية
Телематика;لغة المحاضرات البلغارية
Тео­ло­гия.لغة المحاضرات البلغارية
ФА­КУ­ЛТЕТЪТ ПО ИКО­НО­МИ­ЧЕ­СКИ И СО­ЦИАЛ­НИ НАУ­КИ е със спе­циал­но­сти:لغة المحاضرات البلغارية
ФА­КУ­ЛТЕТЪТ ПО МА­ТЕ­МА­ТИ­КА И ИН­ФОР­МА­ТИ­КА е със спе­циал­но­сти:لغة المحاضرات البلغارية
Фи­зи­ка и ма­те­ма­ти­ка.لغة المحاضرات البلغارية
ФИ­ЛО­ЛО­ГИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:لغة المحاضرات البلغارية
Фи­ло­со­фия;لغة المحاضرات البلغارية
ФИ­ЛО­СОФ­СКО-ИС­ТО­РИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:لغة المحاضرات البلغارية
Физика с информационни технологии;لغة المحاضرات البلغارية
ФИЗИЧЕСКИ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:لغة المحاضرات البلغارية
Финанси;لغة المحاضرات البلغارية
Френска филология;لغة المحاضرات البلغارية
ХИ­МИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­но­сти:لغة المحاضرات البلغارية
Хи­мия и фи­зи­ка.لغة المحاضرات البلغارية
Хи­мия с мар­ке­тинг;لغة المحاضرات البلغارية
Хи­мия;لغة المحاضرات البلغارية
Химия с английски език;لغة المحاضرات البلغارية
ЮРИ­ДИ­ЧЕ­СКИЯТ ФА­КУ­ЛТЕТ е със спе­циал­ност:لغة المحاضرات البلغارية
موقع الجامعة الإلكتروني : www.uni-plovdiv.bg/

الخريطة


Study in Poland
WSPA_220_online.png
Privacy Policy